Ebook Quan trắc chất lượng môi trường: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của ebook "Quan trắc chất lượng môi trường" sẽ tiếp tục trình bày các nội dung chính về các phương pháp xử lý và quản lý số liệu, báo cáo và phổ biến thông tin, đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc chất lượng môi trường phục vụ cho công tác quản lý môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận