Ebook Nghệ thuật lên kế hoạch kinh doanh hiệu quả – Bộ sách creating success (Phần 2)

Nội dung phần 2 của ebook "Nghệ thuật lên kế hoạch kinh doanh hiệu quả" trình bày về đội ngũ quản lý kinh doanh, bản đề xuất kinh doanh, dự báo tài chính trong kinh doanh, thông tin về tài chính, các rủi ro trong kinh doanh, vấn đề pháp lý và tính bảo mật và bản kế hoạch kinh doanh nội bộ.
Đăng nhập để bình luận