Ebook Lý thuyết chất rắn: Phần 2

Ebook Lý thuyết chất rắn: Phần 2 bao gồm các kiến thức về vật rắn trong trường ngoài và vật lý hệ thấp chiều. Nội dung cụ thể trong phần 2 gồm: Vật rắn trong trường ngoài tĩnh, từ tính; tương tác của photon với vật rắn; một số phương pháp xác định cấu trúc của vật rắn; các cơ sở vật lý của hệ cấu trúc nanô; phương pháp lượng tử hóa thứ cấp trong lý thuyết chất rắn.
Đăng nhập để bình luận