Ebook Kiến trúc phong cảnh: Phần 2 - PTS.KTS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

"Ebook Kiến trúc phong cảnh: Phần 2" của Nguyễn Thị Thanh Thủy cung cấp các nguyên tắc của kiến trúc cảnh quan, việc vận dụng các nguyên tắc vào thực tế thiết kế. Tham  khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.
Đăng nhập để bình luận