Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 1

Ebook Kiểm tra - đánh giá trong giảng dạy tiếng Việt thực hành: Phần 1 trình bày cơ sở lý luận chung về kiểm tra - đánh giá thông qua các nội dung cụ thể sau: Các kiểu kiểm tra - đánh giá trong dạy học tiếng Việt thực hành, những yêu cầu chung về kiểm tra đánh giá, Độ tin cậy của đề thi, độ tin cậy của việc chấm điểm, tính đáng tin cậy và tính có giá trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận