Ebook Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 1

Để phục vụ nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác- Lênin trong hệ thống phân viện, trường đại học, cao đẳng và trung tâm dạy nghề tập thể tác giả của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã biên soạn cuốn "Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam". Phần 1 của cuốn sách gồm các câu hỏi có lời đáp về lịch sử Đảng như: Dưới ách thống trị của thực dân Pháp (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX), xã hội Việt Nam có những biến đổi sâu, sắc nào? Nêu những mâu thuẫn cơ bản và những nhiệm vụ cần phải giải quyết, sự chuẩn bị cho việc thành lập Đảng của Nguyễn Ái Quốc, nêu tóm lược cao trào cách mạng 1930-1931,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận