Ebook Giới thiệu, trích dịch và chú thích về Chiến Quốc sách (2001): Phần 2

Đọc Giới thiệu, trích dịch và chú thích về Chiến Quốc sách (2001), người đọc có thể tìm hiểu về xã hội Trung Hoa, tư tưởng và chính tài liệu của bọn chính khách, mưu sĩ thời Chiến Quốc, nhất là thưởng thức giá trị nghệ thuật tự sự, luận thuyết, tức giá trị về văn học của nó. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của tài liệu.

Từ khóa: Chiến Quốc sách, Ebook Chiến Quốc sách, Xã hội Trung Hoa, Thời Chiến Quốc, Xã hội Trung Hoa thời Chiến Quốc, Giá trị của Chiến Quốc sách

pdf 204 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/04/2020 | Lượt xem:29 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận