Ebook E-Riches 2.0 - Làm giàu trên mạng bằng các công cụ Web 2.0: Phần 2

Phần 2 ebook gồm các nội dung: Phố chính, xác định vị trí, hợp tác chiến lược, lợi thế cạnh tranh, định vị, lãnh đạo tổ chức
Đăng nhập để bình luận