Ebook Đi tìm sức sống các quan hệ xã hội: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của ebook "Đi tìm sức sống các quan hệ xã hội" phần 2 tiếp tục trình bày các hiện tượng văn hóa và lối sống trong các cộng đồng đã được mổ xẻ dưới ảnh hưởng của những nhu cầu thực tế tiến bộ văn hóa, những xu hướng của thời đại đang tác động đến cuộc cải cách tổ nền quốc dân, đồng thời nêu lên tính đòi hỏi cao đối với việc rèn luyện sự nhạy cảm xã hội cho các nhà xã hội học tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận