Ebook Công tác xã hội - Lý thuyết và thực hành: Phần 1

Ebook Công tác xã hội - Lý thuyết và thực hành: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự hình thành của nghề công tác xã hội tại Mỹ, luận bàn về việc xây dựng ngành công tác xã hội Việt Nam, những giá trị của công tác xã hội, nhân viên công tác xã hội, thực hành công tác xã hội,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận