Ebook Cơ sở hóa học phối trí: Phần 2 - TS. Nguyễn Thanh Hồng

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cơ sở hóa học phối trí" cung cấp cho người học các kiến thức: Các kiểu hiện tượng đồng phân của ion phức, liên kết hóa học trong các hợp chất phức của kim loại chuyển tiếp, độ bền của hợp chất phức trong dung dịch, tổng hợp các hợp chất phức. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận