Ebook Các kỹ thuật an toàn cơ bản thí nghiệm hóa học: Phần 1

Cuốn sách tập trung vào các kỹ thuật an toàn khi tiếp cận những công việc được tiến hành trong các phòng thí nghiệm hóa học ở hầu hết các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy và sản xuất ở nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.
Đăng nhập để bình luận