Ebook Bệnh học truyền nhiễm: Phần 1

Cùng tìm hiểu đại cương về bệnh truyền nhiễm, nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn, nguyên tắc điều trị nhiễm khuẩn, các bệnh truyền nhiễm lây theo đường tiêu hóa,… được trình bày cụ thể trong "Ebook Bệnh học truyền nhiễm: Phần 1".
Đăng nhập để bình luận