Du lịch Tây Nguyên - Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển

Bài viết nghiên cứu, đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch Tây Nguyên và thực trạng phát triển nhằm làm rõ hệ thống tài nguyên du lịch, đặc biệt là các tài nguyên thiên nhiên có giá trị di sản, làm cơ sở cho công tác tổ chức không gian phát triển bền vững du lịch ở Tây Nguyên. Bên cạnh đó, bài báo cũng đề xuất một số định hướng tổ chức không gian phát triển bền vững du lịch ở Tây Nguyên: tạo dựng không gian du lịch, đẩy mạnh các sản phẩm đặc thù,...
Đăng nhập để bình luận