Đề tài: Sử dụng công cụ SQL 2005 trong ứng dụng DataMining cho việc phát triển các thuê bao điện thoại cố định ở Hà Nội

Trong xu thế toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại, nền kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục biến đổi nhanh chóng và sâu sắc trên nhiều mặt. Cách mạng khoa học, công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng tiếp tục phát triển nhanh; cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp trên toàn thế giới cũng như ở nước ta đang diễn ra hết sức phức tạp, đặt ra yêu cầu đối với các ngành kinh tế nước ta là phải nắm bắt được các công nghệ hiện đại, chủ động trong hội nhập, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đối với nghành Bưu chính Viễn thông, xu thế hội nhập, cạnh tranh, sức ép giảm giá cước viễn thông, những đòi hỏi xã hội đối với việc nâng cao chất lượng các dịch vụ.

Từ khóa: kinh tế thế giới, Cách mạng khoa học, khoa học công nghệ, Bưu chính Viễn thông, xã hội chủ nghĩa, thông tin dữ liệu

pdf 42 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:19/11/2012 | Lượt xem:109 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận