Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng trong thi công công trình tại công ty TNHH MTV quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân

Nội dung Đề tài: Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng trong thi công công trình tại công ty TNHH MTV quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân trình bày 3 phần chính. Phần 1 trình bày cơ sở lý luận về công tác quản lý chất lượng, phần 2 trình bày thực trạng công tác QLCL trong thi công công trình tại công ty, phần III trình bày một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong thi công công trình tại công ty.
Đăng nhập để bình luận