Đề tài " Hạch toán tài sản cố định hữu hình tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco "

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước kế toán là một
công việc quan trọng phục vụ cho việc hạch toán và quản lý kinh tế, nó còn có
vai trò tích cực đối với việc quản lý các tài sản và điều hành các hoạt động
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản cố định hữu hình (TSCĐHH)
là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền
kinh tế quốc dân, đồng thời là bộ phận quan trọng của quá trình sản xuất.

Từ khóa: luận văn tốt nghiệp, báo cáo thực tập, kinh tế thị trường, Tài sản cố định, công tác hạch toán, quản lý tài sản

pdf 73 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận