Đề cương bài giảng môn Autocad

Là một phần mềm chuyên dùng có các khả năng sau:
+ Vẽ bản vẽ kỹ thuật cơ khí, kiến trúc xây dựng (gọi lμ khả năng vẽ).
+ Có thể ghép các bản vẽ hoặc chồng chất, xen kẽ các bản vẽ để tạo ra
bản vẽ mới (khả năng biên tập).
+ Có thể viết chương trình để máy tính toán thể hiện bằng hình vẽ, viết
ch−ơng trình theo ngôn ngữ riêng, gọi là AutoLISP (khả năng tự động thiết kế).
+ Những thế hệ gần đây của AutoCAD : R10, R12, R13, R14, CAD
2000 có thể viết ch−ơng trình bằng ngôn ngữ Pascal hoặc C+ thμnh ngôn ngữ
AutoLISP rồi dịch ra ngôn ngữ máy.
+ Có thể liên kết các phần mềm khác có liên quan nh− Turbo Pascal,
Turbo C, Foxpro, CorelDRAW... ( khả năng liên kết ).
Đăng nhập để bình luận