Đào tạo lĩnh vực đặc thù - những vấn đề cần đổi mới để hội nhập và phát triển

Đào tạo văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch là loại hình đào tạo hết sức đặc biệt. Đây là loại hình đào tạo có vai trò xã hội về phương diện nghề nghiệp rất cao, mức độ hưởng thụ các giá trị văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch của mỗi quốc gia có thể được xem là tiêu chí quan trọng trong phát triển.

Từ khóa: Đào tạo văn hóa, Chiến lược phát triển giáo dục, Phát huy năng lực sáng tạo, Phát triển văn hóa nghệ thuật, Nâng cao chất lượng giáo dục

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2021 | Lượt xem:27 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận