Đánh giá khả năng chống cắt của dầm cao bê tông cốt thép bằng mô hình Simplified Softened Strut and Tie

Mô hình giàn ảo đã được ứng dụng rộng rãi vào việc tính toán và thiết kế kết cấu bê tông cốt thép và được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn thiết kế ACI 318-14. Mô hình giàn ảo chỉ xét đến điều kiện cân bằng về lực, bỏ qua bằng về biến dạng. Mô hình “Softened Strut and Tie” xét đến đồng thời điều kiện cân bằng về lực, biến dạng và điều kiện tương thích khi đánh giá khả năng chống cắt của dầm cao bê tông cốt thép.