Đặc điểm của các doanh nghiệp bảo hiểm ảnh hưởng đến tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

Bài viết phân tích một số đặc điểm cơ bản, riêng biệt cũng như rủi ro của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy và tổ chức hoạt động KTNB trong các đơn vị này.

Từ khóa: Nghiên cứu Khoa học Kiểm toán, Kiểm toán nội bộ, Doanh nghiệp bảo hiểm, Tổ chức kiểm toán nội bộ, Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

pdf 5 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:6 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận