CoreJava - Streams

Theo thuật ngữ chung, luồng là một dòng lưu chuyển. trong thuật ngữ về kỹ thuật luồng là một lộ trình mà dữ liệu được truyền trong một chương trình. Một ứng dụng về các luồng ma ta đã quen thuộc đó là luồng nhập System.in .
Luồng là những dàn ống (pipelines) để gửi và nhận thông tin trong các chương trình java. Khi một luồng dữ liệu được gửi hoặc nhân, ta tham chiếu nó như đang “ghi” và “đọc” một luồng theo thứ tự nêu trên. Khi một luồng được đọc hay ghi, các dòng khác bị phong toả. Nếu có một lỗi xẩy ra khi đọc hay ghi luồng, một IOexception được kích hoạt. Do vậy, các câu lệnh luồng phải bao gồm khối try-catch.

Từ khóa: CoreJava, lập trình java, ngôn ngữ lập trình, lập trình máy tính, kỹ thuật lập trình, máy tính ứng dụng

doc 21 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:11/10/2012 | Lượt xem:92 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)