Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta, nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo nên công ăn việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn tạo tiền đề để giải quyết hàng loạt các vấn đề chính trị - xã hội của đất nước, đưa nông thôn nước ta tiến lên văn minh hiện đại. Đại hội Đảng lần thứ VIII đã xác định phải "đặc biệt coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn"
Đăng nhập để bình luận