Công nghệ xử lý chất thải khí

Cuốn sách này là một trong những tài liệu dùng để tham khảo cho các cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và sinh viên, đặc biệt dành cho các cán bộ thuộc lĩnh vực khí thải và vệ sinh môi trường, cung cấp kiến thức chung về bảo vệ môi trường khí, các nguồn ô nhiễm không khí, sự phát thải các ngành trong công nghiệp, sự phát thải trong thiết bị lò đốt và nồi hơi, công nghệ xử lý chất thải...
Đăng nhập để bình luận