Công cụ khoa học và kỹ thuật đánh giá tác động môi trường

Chương trình đào tạo môi trường, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một công cụ mang tính khoa học và kỹ thuật được sử dụng để dự báo các tác động môi trường có khả năng xảy ra bởi dự án đầu tư, trên cơ sở. Một môi trường đánh giá chất lượng ban đầu và xác định tác động có thể đến văn hóa là mục tiêu của nhân viên bàn trợ giúp và các nhà hoạch định để đánh giá tác động của dự án...
Đăng nhập để bình luận