Cơ sở lý luận của việc ứng dụng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu và GIS trong phân hạng đất nông nghiệp theo mục đích sử dụng

Với ý nghĩa là cơ sở để đề xuất các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai, phân hạng đất nông nghiệp hiện nay đã được hoàn thiện hơn về trình tự, nội dung, các chỉ tiêu phân hạng. Bài viết trình bày việc nghiên cứu ứng dụng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu và GIS trong phân hạng đất nông nghiệp theo mục đích sử dụng đất là rất cần thiết.

Từ khóa: Khoa học Tài nguyên và Môi trường, Phân hạng đất, Hệ thống thông tin địa lý, Mục đích sử dụng đất, Phân hạng đất nông nghiệp

pdf 13 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:28/07/2021 | Lượt xem:21 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận