Cơ học đất

Đất là sản phẩm phong hóa từ đá gốc (đá mắc ma, đá trầm tích, đá biến chất), do đó đất tồn tại khắp nơi trên mặt vỏ quả đất.
Đất gồm các hạt đất (hạt khoáng vật) tổ hợp thành giữa các hạt hình thành lỗ rỗng.Trong lỗ rỗng thường chứa nước và khí.Chỗ tiếp xúc giữa các hạt đất hoặc không có liên kết (đất rời) hoặc có liên kết(đất dính) nhưng cường độ liên kết rất bé so với cường độ bản thân hạt đất.

Từ khóa: dự án xây dựng, thiết kế xây dựng, sổ tay công trình thủy lợi, chế tạo máy, cơ học đất, cơ học ứng dụng,

pdf 309 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:222 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 39

Đăng nhập để bình luận