Chương 5: Pháp luật về hộ kinh doanh

Theo Điều 141 Luật Doanh nghiệp:
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp;
Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào;
Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.