Chủ nghĩa Mác - Lênin và sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước

Chủ nghĩa Mác - Lênin là“hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C. Mác, Ph.Ănghen và sự phát triển của Lênin. Bài viết trình bày chủ nghĩa Mác - Lênin và sự vận dụng, phát triển sáng tạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước.

Từ khóa: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử tư tưởng nhân loại, Giải phóng nhân dân lao động, Giải phóng giai cấp vô sản

pdf 11 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/03/2021 | Lượt xem:11 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận