Chính sách tài khóa giai đoạn 2011-2015 và định hướng từ nay đến năm 2020

Bài viết sau đây đưa ra cái nhìn tổng quan về chính sách tài khóa giai đoạn 2011-2015 trên các giác độ kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế, từ đó đề xuất định hướng lớn cho chính sách này giai đoạn 2016-2020.

Từ khóa: Chính sách tài khóa, Ngân sách nhà nước, Kinh tế Việt Nam, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Ổn định kinh tế vĩ mô

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/01/2020 | Lượt xem:39 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)