Chính sách kinh tế mới của V.I.Lê-nin với việc vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chính sách kinh tế mới của V.I.Lê-nin được công bố cách đây một thế kỷ, song những lời dạy của Người vẫn là ánh hào quang soi sáng cho các quốc gia sản xuất tiểu nông bằng con đường quá độ gián tiếp đi lên chủ nghĩa xã hội. Trên cơ sở kế thừa tiền đề lý luận của Chính sách kinh tế mới, từ thực tiễn đổi mới hơn 30 năm qua, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển lý luận về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của V.I.Lê-nin.

Từ khóa: Chính sách kinh tế mới của V.I.Lê-nin, Chính sách kinh tế mới, Đảng Cộng sản Việt Nam, Kinh tế thị trường, Định hướng xã hội chủ nghĩa

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/08/2021 | Lượt xem:17 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận