CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN & TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Định mức tỷ lệ xác định trên yêu cầu về nội dung và
sản phẩm của công việc; phù hợp với quy định về
phân loại, phân cấp và bước thiết kế xây dựng công
trình. ngoài ra, định mức tỉ lệ còn là chi phí cần thiết để hoàn thành các công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được tính theo phương pháp nội suy.