Chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Bài viết đo lường chất lượng thông tin báo cáo tài chính theo quan điểm của Hội đồng tiêu chuẩn Kế toán Tài chính và Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.
Đăng nhập để bình luận