Câu lệnh truy vấn SQL Server

SQL Select Cách dùng phát biểu SELECT để chọn dữ liệu từ một bảng trong SQL. SQL Where Cách dùng mệnh đề WHERE để chỉ định tiêu chuẩn chọn. SQL And & Or Cách dùng AND và OR để kết nối hai hay nhiều điều kiện trong mệnh đề WHERE. SQL Between Cách dùng BETWEEN....AND để tìm dữ liệu trong một khoảng giới hạn. SQL Distinct Cách dùng từ khóa DISTINCT để chỉ trả về các trị khác nhau trong một cột. SQL Order By Cách dùng từ khóa ORDER BY để trả về các hàng được sắp xếp theo một thứ tự định trước. SQL Insert Cách dùng phát biểu INSERT để chèn hàng mới vào trong một bảng. SQL Update Cách dùng phát biểu UPDATE để cập nhật hay thay đổi các hàng trong một bảng.

Từ khóa: SQL Server, lệnh truy vấn, ngôn ngữ truy vấn, cấu trúc hàm, cơ sở dữ liệu, quản trị hệ thống

pdf 21 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:06/12/2012 | Lượt xem:106 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận