CAD/CAM/CNC - Tổng quan điều khiển số

Diều khiển số là một quá trình tự động hóa điều khiển các hoạt động của máy trên cơ sở các dữ liệu số được mã hóa đặc biệt tạo nên 1 chương trình làm việc của thiết bị hay hệ thống.
Máy được hiểu theo nghĩa rộng bao gồm: các máy cắt kim loại, robot, băng tải vận chuyển phôi liệu hoặc chi tiết gia công...

Từ khóa: Tổng quan điều khiển số, khoa học công nghệ, kỹ thuật công nghệ, công nghệ chế tạo, chế tạo máy, kỹ thuật chế tạo

pdf 204 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:02/11/2012 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận