Các hệ cơ sở tri thức

Hệ cơ sở tri thức là chương trình máy tính được thiết kế để mô hình hoá khả năng giải quyết vấn đề của chuyên gia con người.
Hệ CSTT là hệ thống dựa trên tri thức, cho phép mô hình hoá các tri thức của chuyên gia, dùng tri thức này để giải quyết vấn đề phức tạp thuộc cùng lĩnh vực.
Hai yếu tố quan trọng trong Hệ CSTT là: tri thức chuyên gia và lập luận, tương ứng với hệ thống có 2 khối chính là Cơ sở tri thức và động cơ suy diễn.

Từ khóa: hệ cơ sở tri thức, chương trình máy tính, kỹ thuật máy tính, ngôn ngữ tương tác, khoa học máy tính, chương trình ứng dụng

ppt 138 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:18/12/2012 | Lượt xem:118 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận