Báo cáo đánh giá lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường Việt Nam

Báo cáo đánh giá lĩnh vực cấp nước và vệ sinh môi trường Việt Nam trình bày tình hình cấp nước và vệ sinh môi trường Việt Nam, nước; vệ sinh phát triển: các khia cạnh sức khỏe; xã hội và kinh tế, cơ chế; khung pháp lý và thông tin, cung cấp tài chính và đầu tư cho ngành, các kế hoạch và chương trình chính trong lĩnh vực và các khuyến nghị của lĩnh vực.

Từ khóa: Báo cáo đánh giá lĩnh vực cấp nước, Vệ sinh môi trường, Vệ sinh môi trường Việt Nam, Tình hình cấp nước, Cấp nước đô thị, Xử lý nước thải

pdf 63 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:110 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận