Bản sắc văn hóa Việt Nam - Phan Ngọc

Bản sắc văn hóa Việt Nam được cấu trúc thành 4 phần chính như sau: Phần 1 gồm những khái niệm mở đầu về văn hóa và bản sắc văn hóa; phần 2 là phần giao lưu văn hóa gồm 6 chương về bản chất của giao lưu quốc tế; phần ba cách nhìn văn hóa học và phần 4 bảo vệ và phát huy văn hóa. Tìm hiểu giáo trình để góp phần xây dựng một ngành khoa học đang trên đà hình thành và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

Từ khóa: Bản sắc văn hóa Việt Nam, Giáo trình bản sắc văn hóa, Văn hóa Việt Nam, Giao lưu văn hóa, Đạo giáo Trung Hoa, Tín ngưỡng Việt Nam

pdf 585 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:22/02/2014 | Lượt xem:365 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 27

Đăng nhập để bình luận