BẢN CHẤT CỦA KẾ TOÁN

Có nhiều khái niệm khác nhau về kế toán. Tuy nhiên các khái niệm này đều xoay
quanh hai khía cạnh: Khía cạnh khoa học và khía cạnh nghề nghiệp.
Xét trên khía cạnh khoa học thì kế toán được xác định đó là khoa học về thông tin và
kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính gắn liền với một tổ chức nhất định (gọi chung là chủ
thể) thông qua một hệ thống các phương pháp riêng biệt.
Xét trên khía cạnh nghề nghiệp thì kế toán được xác định là công việc tính toán và ghi
chép bằng con số mọi hiện tượng kinh tế tài chính phát sinh tại một tổ chức nhất định nhằm
phản ánh và giám đốc tình hình và kết quả hoạt động của đơn vị thông qua 3 thước đo: tiền,
hiện vật và thời gian lao động trong đó tiền tệ là thước đo chủ yếu.

Từ khóa: kế toán thống kê, kế toán tiền lương, phương pháp kế toán, kế toán doanh ghiệp, chứng từ kiểm toán, chứng từ kế toán,

pdf 33 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:123 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận