Bài Tập Lớn: Dành cho các nhóm học phần 1,5 & 6 môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu

Bài Tập Lớn: Dành cho các nhóm học phần 1,5 & 6 môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu CÔNG VIỆC MỖI NHÓM 1. 2. Phân công công việc (thực hiện & phản biện lẫn nhau) cho từng thành viên trong tổ rõ ràng và ghi rõ trong báo cáo. Thực hiện các yêu cầu sau: a. Tạo mô tả cho mỗi quan hệ theo mẫu file Excel (vẽ bảng 11 cột/ quan hệ). b. Dùng lệnh CREATE TABLE để tạo các quan hệ. c. Trả lời các câu hỏi bằng đại số quan hệ d. Trả lời các câu hỏi bằng SQL. Stt 1a 1b 2 3 4 5 Tên đề tài QL nhân sự (p.2) QL nhân sự (p.3) QL dự án ngoài nước (p.4) QL vệ sinh an toàn thực phẩm (p.5) QL phân phối trang thiết bị (p.6) QL công tác SV tình nguyện mùa hè xanh (p.8) QL sử dụng hội trường (p.9) QL sử dụng hội trường (p.10) QL nội dung giáo trình điện tử (p.11) QL bảo hành hàng kim khí điện máy (p.12) QL đăng ký kinh doanh của
Đăng nhập để bình luận