Bài giảng Truyền động điện: Chương 3 - Nguyễn Anh Duy

Chương 3 Điều chỉnh các thông số đầu ra của truyền động điện thuộc bài giảng "Truyền động điện", trong chương này trình bày nội dung sau: khái niệm chung, các chỉ tiêu chất lượng, các phương pháp điều khiển ĐM, các phương pháp điều khiển ĐK, điều khiển ĐB,...
Đăng nhập để bình luận