Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 - Trần Thị Huyên

Bài giảng Thực hành Kế toán doanh nghiệp 1: Chương 4 trình bày về Phân hệ Kế toán tài sản cố định. Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Tổng quan về TSCĐ; Chứng từ kế toán sử dụng; Trình tự lập và luân chuyển chứng từ kế toán; Phương pháp hạch toán; Sổ sách kế toán áp dụng; Đối chiếu số liệu cuối kỳ.
Đăng nhập để bình luận