Bài giảng Quy hoạch du lịch

Phân tích thị trường, quan sát đo lường lượng khách, phân tích luồng du khách, cơ sở lý luận cho việc xây dựng bản đồ QHDL, các bước xây dựng bản đồ quy hoạch, dự báo nhu cầu phát triển du lịch và các định hướng chiến lược phát triển du lịch, tổ chức thực hiện và đánh giá tác động từ các dự án QHDL đến tài nguyên – môi trường là những nội dung chính trong "Bài giảng Quy hoạch du lịch". Mời các bạn tham khảo.
Đăng nhập để bình luận