Bài giảng Quản trị thương hiệu - MBA. Đào Hoài Nam

Nội dung "Bài giảng Quản trị thương hiệu" gồm có khái quát về thương hiệu, qui trình quản trị thương hiệu, kiến tạo thương hiệu, xác lập mục tiêu và xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu, quản lý cơ cấu danh mục thương hiệu, đo lường sức khỏe thương hiệu. Mời bạn đọc tham khảo.
Đăng nhập để bình luận