Bài giảng Quản trị thực phẩm và đồ uống (Food and beverage management) - Chương 2: Quản trị nhân lực tại bộ phận thực phẩm và đồ uống

Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về cơ cấu tổ chức của bộ phận thực phẩm và đồ uống; hoạch định và tuyển dụng lao động tại bộ phận thực phẩm và đồ uống; bố trí và sử dụng lao động tại bộ phận thực phẩm và đồ uống; đào tạo, đánh giá và đãi ngộ lao động tại bộ phận thực phẩm và đồ uống. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận