Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 - Ths. Huỳnh Hạnh Phúc

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 6 trình bày về "Chiến lược sản phẩm". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm, quản trị thương hiệu, chiến lược khác biệt và định vị, quản trị sản phẩm theo chu kỳ sống, chiến lược phát triển sản phẩm mới.
Đăng nhập để bình luận