Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 5 - Ths. Đỗ Khắc Xuân Diễm

Chương 5: Chiến lược sản phẩm thuộc bài giảng Quản trị marketing có những nội dung chính sau: Các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm, Quản trị thương hiệu, chiến lược khác biệt và định vị, quản trị sản phẩm theo chu kỳ sống, phát triển sản phẩm mới.



Đăng nhập để bình luận