Bài giảng Quản trị maketing 2 - Chương 2: Quản trị định giá kinh doanh

Chương 2 trình bày đến người học những kiến thức cơ bản sau: Khái niệm, bản chất và mô hình quản trị giá; phương pháp tiếp cận định giá kinh doanh; quy trình định giá kinh doanh; các quyết định thích nghi giá; quản trị thay đổi giá.

Từ khóa: Quản trị định giá kinh doanh, Quản trị maketing, Bài giảng Quản trị maketing, marketing management, Hoạt động maketing, Chiến lược maketing

pdf 27 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/04/2018 | Lượt xem:113 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận