Bài giảng Quản trị maketing 1 - Chương 1: Tổng quan quản trị marketing

Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Các khái niệm cốt lõi của quản trị maketing; những thay đổi của maketing trong thế kỷ 21; hoạch định chiến lược định hướng thị trường; đối tượng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp nghiên cứu học phần quản trị maketing.
Đăng nhập để bình luận