Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế - Chương 7: Hoạch định chiến lược toàn cầu

Chương 7: Hoạch định chiến lược toàn cầu, gồm có nội dung như sau: Tiến trình hoạch định chiến lược, hoạch định chiến lược kinh doanh quốc tế, thực hiện chiến lược kinh doanh quốc tế, kiểm tra và đánh giá. Mời các bạn tham khảo!
Đăng nhập để bình luận